HCK
 
Laatste Nieuws
AGENDA juni 2019
AGENDA Donderdag 20 juni 2019 – afsluiting seizoen 2018-2019....
Donderdag 16 mei 2019
Bezoek aan het Venduehuis der Notarissen Op donderdag 16...
Vragenrondje met de wethouder
Op maandag 6 mei 2019 waren talrijke leden van...
woensdag 10 april 2019
Een paar foto’s van de 3e editie van de...
Creatieven Borrel op donderdag 14 maart 2019
Een aantal foto’s van een geslaagde Creatievenborrel bij restaurant...
Kennissessies Sociale bewijskracht & Artificial Intelligence
Drukbezochte kennissessies Sociale bewijskracht & Artificial Intelligence op donderdag...
Inspiratiesessie LinkedIn
Op 16 januari 2019 presenteerde Corinne Keijzer een interessante...
Agenda 2019
Donderdag 21 februari 2019 – inspiratiesessie: Patrick Wessels consumenten...
ALV 27 november 2018
CONVOCATIE HCK – ALGEMENE LEDENVERGADERING – dinsdag 27 november...
HCK bij Omroep West
  Op donderdag 18 oktober was HCK te gast...
Opening HCK-seizoen 2018-2019
Op donderdag 27 september werd het HCK-seizoen 2018-2019 geopend...
HCK zomerreces
Het HCK -zomerreces is nu écht begonnen! Fijne vakantie!...
Fijne vakantie!
Het HCK zomerreces was al begonnen maar de extra...
De HCK – zomer gaat beginnen!!!!!
Privacy Policy per 25 mei 2018
  HCK hecht veel waarde aan de bescherming van...
Een feestelijk slot van het HCK-seizoen
Op donderdag 17 mei werd het HCK-seizoen 2017-2018 feestelijk...
Rondleiding op de grootste Dak Boerderij van Europa
Donderdag 8 maart kregen de leden van Haagse Communicatie...
Een Kijkje in de Keuken van Den Haag Centraal
Op donderdag 15 februari was HCK te gast bij...
Nieuwjaarsreceptie HCK 2018
Het was een geslaagde HCK nieuwjaarsreceptie afgelopen donderdag bij...
Van Merkwaarden naar Contentcreatie
Op donderdag 23 november gaf Madhu Mathoera haar goedbezochte...
COMM gaat open!
Dinsdag 24 oktober: ‘De Sneak Preview van COMM’. Speciaal...
Who’s afraid of red, yellow and blue
Op woensdag 27 september vertelde CityDresser Madje Vollaers hoe...
Opening HCK seizoen
Op donderdag 14 september zijn we bijeengekomen bij Jamey...
Zomerborrel op de Ooievaart
Dat was een erg gezellige afsluiting van het HCK-seizoen...
Workshop Visual Thinking
Op 16 mei is de HCK nieuwe stijl van...
Bij Colorworks in Bink 36
Op verkiezingsdag 15 maart 2017 werd de creatieve stem...
Presidential dinner met een knipoog….
Op 12 januari was het Presidential dinner van de HCK....
  • mei 27, 2018
  • Lia Westenberg
  • Reacties uitgeschakeld voor Privacy Statement
  • 834 Views

Privacy Statement

HCK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HCK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen bebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn hierop getraind.

Als HCK
van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt kunt u contact met ons op nemen via 070 3503274 of info@hck.nl.

Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze diensten, gaat u hiermee akkoord.

zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen

page1image3680832

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door HCK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het persoonlijk lidmaatschap van de vereniging
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HCK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam en achternaam: Bedrijf:
Functie:

Adres: Telefoonnummer: E-mailadres:

Uw persoonsgegevens worden door HCK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van niet-leden en nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door HCK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het inschrijvingformulier nieuwsbrief en aanmelding voor bijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HCK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam en achternaam: Bedrijf:

Functie:
Adres: Telefoonnummer: E-mailadres;

Persoonsgegevens worden door HCK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Bij aanmelding voor een bijeenkomst gedurende de looptijd van maximaal 7 jaar voor de wettelijke verplichte financiële administratie.

Betreft het alleen een nieuwsbrief abonnee, dan houden wij alleen de gegevens in ons bestand gedurende periode dat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door HCK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HCK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam en achternaam: Bedrijf:
Functie:

Adres: Telefoonnummer: E-mailadres;

De persoonsgegevens worden door HCK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door HCK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Overeenkomst tot levering
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HCK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam en achternaam: Bedrijf:
Functie:

Adres: Telefoonnummer: E-mailadres;

De persoonsgegevens worden door HCK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier, met een garantietermijn op de levering.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van een aanmeldprocedure voor bijeenkomsten;Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. (niet van toepassing)

Bewaartermijn

HCK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens HCK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht Hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk heel vervelend , maar dan willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@hck.nl

Contactgegevens

HCK – Haagse Communicatie Kring, platform voor communicatieprofessionals Burgemeester Patijnlaan 1156

2585 CG Den Haag E. info@hck.nl
T. 070 3503274